Condicions generals d'ús

El comprador declara conèixer i acceptar les següents condicions i clàusules de compra en DOCTOR VEG:

1. El Comprador declara ser major d'edat i tenir capacitat legal per contractar, i respon de la veracitat de les dades introduïdes. Les dades del comprador quedaran introduïdes en la base de dades de DOCTOR VEG, i podran ser modificades i/o esborrades a petició del client.

2. La persona jurídica prestatària dels serveis referits en la totalitat del present contracte és Doctor Veg, s.l. CIF B65271561, amb domicili a Manuel de Falla nº3, 08034 Bacelona, que s'encarregarà de gestionar directament o per mitjà de tercers la prestació dels mateixos. Doctor Veg SL està participada per Ecogrup Ecològica SL CIF B-65880510, Barri del Rieral, s/n, 08440 Cardedeu.

3. DOCTOR VEG es posarà en contacte amb el comprador per informar-li de les dades de lliurament: el dia i la franja horària. Fins que no s'hagi informat i consensuat entre DOCTOR VEG i el client no es considerarà finalitzada la sol·licitud de compra per part del client. El tipus de cistella escollida, puntual, setmanal o quinzenal, es lliurarà en el punt de recollida que hagi escollit el comprador o en el seu domicili. Els dies festius no es realitzarà el lliurament.

4. DOCTOR VEG informarà al comprador amb antelació els productes que contindrà la caixa triada, a través de www.latavella.cat  i la seva pàgina oficial a Facebook. DOCTOR VEG es reserva el dret de realitzar canvis en les característiques del subministrament de les caixes referides en el punt anterior (contingut, pes,...). Qualsevol canvi haurà de ser comunicat al client amb l'antelació suficient. Així mateix, en cas de cancel·lació total o parcial de la prestació del servei, DOCTOR VEG haurà de comunicar-ho al client en el mateix termini.

5. Les tarifes de preus de les diferents modalitats de contractació estan a la disposició del client, tant en la web o per escrit si així se sol·liciten. La facturació del servei podrà ser per endavant pel total de productes contractats, mitjançant transferència bancària o càrrec en targeta de crèdit/dèbit o amb posterioritat al lliurament de la caixa pel total de productes lliurats, mitjançant el gir d'un rebut bancari contra el compte indicat pel client.

6. Si el client vol modificar la seva comanda, anul·lar-la o posposar-la haurà de notificar-ho amb un termini mínim de 3 dies. No es podran modificar ni anul·lar les comandes per part del client si es notifica amb un termini inferior a 3 dies.

7. En el cas que no es pogués realitzar el lliurament al client, per causes imputables al mateix i sense notificació prèvia sobre aquest tema per la seva banda, la caixa serà donada a una entitat benèfica sense dret a deduir el preu de la mateixa, ni serà susceptible de l'abonament referit en el present pacte.

8. El present contracte té la durada indefinida i ambdues parts podran extingir-ho mitjançant comunicació per escrit a l'altra amb una antelació mínima d'1 setmana. No obstant això, DOCTOR VEG podrà cursar la baixa immediata d'aquells clients el comportament dels quals no consideri adequat.

9. El client presta el seu consentiment perquè DOCTOR VEG li enviï la informació que consideri oportuna, consentiment que podrà ser revocat en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita a DOCTOR VEG. DOCTOR VEG informa al client que les seves dades podran ser cedides a tercers que realitzin serveis per DOCTOR VEG.

10. En cas de resultar nul·la alguna de les clàusules d'aquest contracte, no afectarà la nul·litat a la resta del mateix.

11. Per a la resolució de totes les qüestions litigioses derivades del present Contracte, les Parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Granollers, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

 

 

Malabars | Copyright © 2015 Doctor Veg